Societats

Constitució Societat davant Notari

Gestió certificat digital

Alta en Agència Tributària i Seguretat Social

Sol·licitud de codi de compte de cotització per a poder contractar treballadors.

Confecció i registre en SEPE de contractes de treballc

Tramitació comunicats de baixa i confirmació davant INSS i mútues de treball.

Certificats d'empresa davant SEPE, INSS i mútues de treball.

Confecció de contractes mercantils

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Declaració Imposat de Societats

Imposats Ajuntaments, Generalitat, etc.

Atenció requeriments Agència Tributària, Seguretat Social, i altres organismes públics.

Gestions davant DGT

Gestions en Registre Civil, Registre Mercantil i Registre de la Propietat.

Demani’ns pressupost sense compromís

×